Thursday, December 27, 2012

2009 young ji kim

 
 
 
 
 
 2009 Young Ji Kim in Korea
 
조금씩 지나간 일기장을 들추어 본다.
추운 겨울이 아닌 이곳에서 추웠던 겨울을 생각해 본다.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No comments:

Post a Comment